Alle producten door Myrwatches aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

Inleiding:

Belangrijke opmerking:

De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite https://www.myrwatches.com is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat alle gebruikers van dit netwerk. De site werd opgemaakt door de onderneming in Grimbergen (hierna << Myrwatches >> genoemd), Gewone Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Grote Heirbaan 45, te BE-1852 Grimbergen BTWnr BE0836 724 770.

Myrwatches is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze vereniging in acht te nemen. Deze gedragscode kan u raadplegen op volgende website http://www.becommerce.be

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

U kan de algemene voorwaarden van MYRwatches.com hier terugvinden.

ARTIKEL 1. REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

1.1 NAVIGEREN OP DE SITE

De gebruiker kan op de site kennis nemen van de diverse producten die Myrwatches te koop aanbiedt. De gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

1.2 REGISTRATIE VAN EEN BESTELLING

Indien de gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje “ in winkelwagen” te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:

Een overzicht van de door hem geselecteerde producten, door te klikken op “winkelmandje”.

Eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te kikken op “terug”; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de gebruiker op “bestellen” heeft geklikt; bij fouten kan de gebruiker de klantendienst contacteren per mail of telefonisch;

Email: info@myrwatches.com

Telefoon: 0032 (0)2 305 50 99 of 0032 (0)479 866 228

De selectie van producten te beëindigen en deze producten te stellen door te klikken op “check out”.

De gebruiker kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op “bestelling plaatsen” en zich vervolgens te identificeren, door zijn adresgegevens in te geven die de gebruiker zonder account kan bevestigen. In dit laatste geval dient de gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de gebruiker gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de gebruiker, het leveringsadres van de producten.

Het staat de gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgende de modaliteiten bepaald in artikel 2.

1.3 DEFINITIEVE BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Van het moment dat de gebruiker op “Ik valideer mijn bestelling” klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer verbeteren. De gebruiker wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Myrwatches of van haar prestatie plichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Myrwatches.

In overeenstemming met het gestelde artikel 6 heeft de koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de producten zijn geleverd door MYRwatches.

1.4 BEVESTIGING VAN UW BESTELLING

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Myrwatches verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings-en portokosten van de bestelling omvatten.

ARTIKEL 2. BETALING

2.1 OVERZICHT

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de koper gevraagd om uit onderstaande betalingswijzen te kiezen:

Met een Visa kaart of Mastercard:
De koper vermeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon, de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank;

Met een tegoed of waardebon:
Die altijd vermeld moet worden op het moment van de bestelling. Myrwatches trekt deze af van het te betalen bedrag en, indien nodig, betaalt Myrwatches ( met uitzondering van waardebonnen ) het eventuele saldo terug.

Onder rembours bij levering:
De koper betaalt in speciën aan de bezorger en betaalt ook de som van tien euro ( 10 euro) als deelname in de betalingskosten.

Met PayPal:
De koper geeft zijn PayPal rekeningnummer door ( Mits er genoeg reserve op staat).

Per overschrijving op internet ( nl. Netbanking ) via ING Home Pay.

Met de American Express kaart

Via bankoverschrijving:
De bestelling van de gebruiker wordt verzonden nadat Myrwatches de te betalen som ontvangen heeft. Hiervan krijgt de gebruiker alsook een bevestiging van ontvangst van betaling.
In elk geval behoudt Myrwatches zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:
Een bestaand geschil met de koper;

  • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de koper;
  • Weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstelling;
  • Niet-betaling of gedeeltelijke betaling;
2.2 HOE KRIJG IK EEN TERUGBETALING?

Zodra de terugzending door Myrwatches is ontvangen en geëvalueerd, wordt het restitutiebedrag terugbetaald. Het bedrag zal worden terugbetaald binnen enkele dagen na ontvangst van de retourzending. Dit kan tot 2 weken in beslag nemen. De wijze van terugbetaling is afhankelijk van de manier waarop u uw bestelling heeft afgerekend.

Bij betaling via kredietkaart ontvangt u het bedrag op uw kredietkaart rekening, de overboeking zal zichtbaar zijn op uw volgend bankafschrift. Over de verwerkingsdatum van uw kredietkaart heeft Myrwatches geen controle over. Bij betaling via PayPal ontvangt u een krediet op uw PayPal-rekening of het bedrag dan voor een andere aankoop op uw PayPal-rekening blijft staan of teruggestort wordt op uw bankrekening, kan u zelf instellen bij PayPal, daar heeft Myrwatches geen controle over. Bij betaling via Bancontact/Minstercash ontvangt u het bedrag op de bankrekening waarmee het artikel werd betaald. Bij betaling via overschrijving wordt de waarde van het geretourneerde artikel niet aangerekend. U betaalt alleen het product dat u gehouden heeft, indien u toch de volledige rekening betaald heeft, wordt het bedrag van de geretourneerde producten op uw bankrekening teruggestort.

Download hier ons retourformulier

Als u vragen heeft over de retour van een product, kunt u Myrwatches steeds bereiken via mail of telefonisch contact.

Email:  info@myrwatches.com

Telefoon: 0032 (0)2 305 50 99 of 0032 (0)479 866 228

2.3 Klachtenregeling

  1. De onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Be Commerce. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Be Commerce gestuurd.
  5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 3. LEVERINGSTERMIJN

Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zijn, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete , vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Indien bepaalde artikelen toch niet ( binnen de 10 dagen ) verzonden kunnen worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door Myrwatches en kan u dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.

Bij een ontvangen bestelling sturen wij al onze gegevens door voor de overschrijving. Als het bedrag op de bankrekening van Myrwatches staat, versturen wij u de bestelling via De Post of via een privé-transportdienst.

ARTIKEL 4. COMMUNICATIE

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van gebruik van het internet of enig andere communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en Myrwatches, dan wel tussen Myrwatches en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de gebruiker en Myrwatches, zijn wij niet aansprakelijk.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief alle taksen ( BTW, eventueel Bebat en Recupel indien wettelijk van toepassing) en exclusief eventuele verzendingskosten. De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot bestelling overgaat. Myrwatches kan niet aansprakelijk gesteld worden door (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op de website van Myrwatches is vermeld en dit door Myrwatches aan de klant wordt meegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Alle geafficheerde prijzen zijn in EURO en alle bestellingen , ongeacht hun aard, zijn te betalen in EURO.

ARTIKEL 6. VERZAKINGSRECHT EN RETOURNEREN.

In overeenstemming met het economisch wetboek heeft de consument het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte goed te beoordelen. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De verpakking- en transportkosten zijn ten laste van de klant. Wanneer de retour aan de fout van Myrwatches te wijten is, neemt Myrwatches de transportkosten voor haar rekening. Onze retourvoorwaarden zijn: de producten moeten ons worden terugbezorgd in de originele verpakking ( verpakking van de fabrikant ), vergezeld van de factuur. Wij delen met u mee dat wij alleen retours en terugbetalingen aanvaarden voor artikelen die via de website van Myrwatches werden aangekocht. Indien u een gekocht artikel wilt inruilen voor een ander artikel of model, dan stuurt u eerst het gekocht artikel, ongedragen, compleet, in de originele verpakking, onbeschadigd binnen de 30 werkdagen terug. Wij zullen u vervolgens het nieuwe artikel/model weer versturen. Een eventueel prijsverschil zal door de klant worden bijbetaalt of door ons worden terugbetaald. Dit steeds met een bevestiging via e-mail.

ARTIKEL 7. GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de  consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant
contact op te nemen met de Myrwatches klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Myrwatches.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Myrwatches zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich niet manifesteren na een periode van 6maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 8. LINKEN NAAR DEZE SITE

Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Myrwatches en voor zover dit Myrwatches geen schade toebrengt, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGD RECHT

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Myrwatches in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Myrwatches vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Op alle rechten,  verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden, is uitsluitende het Belgische recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

ODR-online platform

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

ARTIKEL 10. COOKIES

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site. Myrwatches gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Het staat de gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst van Myrwatches via de site aanbiedt, te personaliseren.

ARTIKEL 11. PRIVACY VERKLARING

Myrwatches respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze website en het gebruik dat Myrwatches van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Bij het invullen van een elektronisch formulier vraagt Myrwatches u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor promotie van Myrwatches en transportbedrijf ( Taxipost en Post NL ). Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Als lid van BeCommerce is de website MYRwatches.com gebonden aan de gedragscode van de BeCommerce kwaliteitslabel. Deze gedragscode van u terugvinden op de website van BeCommerce.